Zasady funkcjonowania

Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)

Reguły Fan Club-u

Dotyczą wszystkich, którzy mają bezpośrednią styczność z naszą organizacją tj. Zarząd, Wspólnota, Sympatycy, goście, osoby trzecie i itp.  

1) W Fan Club-ie prowadzimy kulturalny dialog, nie bezwzględną dyskusję.

Celem naszego Fan Club-u jest pełna komunikacja z innymi fanami na zasadzie odgórnego szacunku między rozmówcami. Celem nie jest bezwzględna wymiana zdań, lecz wspólne dzielenie się pasją - twórczością The Beatles i ich poszczególnych członków. 

2) Fan Club, jako sfera muzyczno-kulturoznawcza

Głównym tematem naszego Fan Club-u jest szeroko pojęta muzyka, sztuka i kultura II połowy XX wieku powiązana bezpośrednio, bądź pośrednio z zespołem The Beatles i ich poszczególnych członków oraz z terminem „brytyjskiej inwazji”.

3) W Fan Club-ie procentuje uprzejmość i otwartość 

Wszyscy w Fan Club-ie tworzymy serdeczną atmosferę bez barier i traktujemy się z szacunkiem. Urozmaicone dialogi prowadzimy zasadami uprzejmości, otwartości, przyjaźni i dobrych wibracji. 

4) W Fan Club-ie obowiązuje zakaz wszelkiego znieważania osób, samych Beatlesów i ich partnerek 

Jakiekolwiek nękanie i znieważanie drugiej osoby jest niedozwolone. Znieważające komentarze i zachowania dotyczące rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości nie są w naszej organizacji tolerowane.

Podobnie w Fan Club-ie obowiązuje absolutny zakaz znieważania Beatlesów i ich partnerek (w tym Yoko Ono!). Nie dotyczy tylko konstruktywnej krytyki opartej na merytorycznej i kulturalnej wypowiedzi.

5) Wydarzenia Fan Club-u mają charakter nieograniczony, jawny, otwarty i powszechny 

Wszystkie zloty, spotkania, wizyty, happeningi i inne działania zarówno społeczne, wewnętrzne i zewnętrzne (wszelkie wydarzenia publiczne Fan Club-u) mają jawny, otwarty, publiczny i nieograniczony charakter. W związku z tym wszystkie Fan Club-owe wydarzenia mogą być rejestrowane w formie audiowizualnej (tj. audio, video, zdjęcia itp.) na potrzeby publicznych, promocyjnych i informacyjnych dokumentów Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL), które są prezentowane i udostępniane bez ograniczeń (m.in. w serwisach społecznościowych, na YouTubie, na stronie www Fan Club-u itd.). Skutkiem tego każde uczestnictwo fizyczne, jak i on-line podczas publicznych wydarzeń i akcjach Fan Club-u jest równe z automatycznym wyrażaniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb działalności Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)!

STATUT WEWNĘTRZNY

Zasady wewnętrzne regulujące działalność nieformalnej grupy społecznej - Wspólnoty Fan Club-u. Statut wewnętrzny dotyczy wyłącznie Fan Klubowiczów (członkowie Wspólnoty) i Zarządu Fan Club-u. 

Wersja .pdf Statutu wewnętrznego:

STATUT WEWNĘTRZNY Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) [obowiązujący od 1 października 2023r].pdf

Wersja .html Statutu wewnętrznego:

STATUT WEWNĘTRZNY
FAN CLUB-U THE BEATLES W LUBLINIE
REAKTYWACJA (PL)

Obowiązujący od 1 października 2023r.

Dotyczy zarówno członków Wspólnoty i Zarządu Fan Club-u


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

1) Organizacja Zarządu i Wspólnoty nosi nazwę Fan-Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL), dalej zwaną Fan Club-em, fan klub lub klub;

2) Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) swoją działalność opiera przede wszystkim o formę internetową z pojedynczymi spotkaniami i/lub zlotami w ciągu roku.

3) Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) działa międzynarodowo.

4) Siedzibą Zarządu i Wspólnoty Fan Club-u jest miasto Lublin, przy adresie korespondencyjnym ul. Frezerów 3 20-209 Lublin.

5) E-m@ilem grupy jest: fanclub.thebeatles.lublin@gmail.com 

6) Statut wewnętrzny reguluje zasady nieformalnej grupy społecznej Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) tj. Wspólnota Fan Club-u oraz zasady działania Zarządu we Wspólnocie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZAŁOŻENIA I ATRYBUTY FAN CLUB-U THE BEATLES W LUBLINIE - REAKTYWACJA (PL)

Art.2

1) Głównym celem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL, czyli Wspólnoty i Zarządu, jest bezgraniczne i pokojowe propagowanie muzyki, stylu, twórczości oraz innych dzieł stworzonych przez The Beatles, jak również solowe osiągnięcia członków tejże grupy muzycznej. Realizacja głównego celu Fan Club-u odbywa się poprzez aktywną i publiczną działalność wśród wszystkich Beatlefanów, melomanów muzyki popularnej i rockowej z całego świata, a także w gronie osób zainteresowanych historią Wielkiej Czwórki!

2) Celami dodatkowymi Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL tj. Wspólnoty i Zarządu) są:

a) Propagowanie muzyki rockowej i popularnej II połowy XX wieku; 

b) Poszukiwanie bezpośrednich lub pośrednich powiązań do twórczości zespołu The Beatles wśród innych zespołów muzycznych, jak i w ogólnej sferze pop-kultury; 

c) Nawiązywanie kontaktów z osobami, które są wielbicielami zespołu The Beatles oraz innych zespołów muzycznych powstałych w II połowie XX wieku; 

d) Tworzenie unikatowych gadżetów fan klubowych, prac artystycznych i piśmienniczych nawiązujących do twórczości zespołu The Beatles;

 e) Budowanie panelu dialogowego między członkami fan klubu, a także wśród innych organizacji lub zrzeszeń beatlesowskich i zespołów muzycznych z II połowy XX wieku. 

f)  organizowanie i realizowanie w wszechstronnej formie społecznego, corocznego Beatles-zlotu (Międzynarodowe Zloty Miłośników Beatlesów w Lublinie), jak również spotkań, happeningów artystycznych, działań społeczno-kulturowych oraz nawiązywanie współpracy z muzycznymi i kulturalnymi ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi. Schemat zlotów, spotkań, wizyt i dyżurów - załącznik nr 6;  

g) Prezentacja talentów i hobbystów będących członkami i sympatykami fan klubu, a także wspieranie ich na publicznych występach fan klubu z pośrednim lub bezpośrednim kontekstem do twórczości The Beatles; 

h) Kształtowanie przyjaznego dialogu między melomanami oraz członkami i sympatykami fan klubu bez tzw. “hejtu”, opartego na wzajemnym szacunku i miłej atmosferze. Celem rozmów w fan klubie nie są bezwzględne wymiany zdań, lecz wspólne dzielenie się pasją.  

i) Przybliżenie działalności fan klubu dla zagranicznych członków i sympatyków fan klubu, poprzez tłumaczenia (w tym tłumaczenia automatyczne) najważniejszych newsów fan klubowych, na języki uzgodnione w ramach umowy partnerskiej między fan klubem a zagraniczną organizacją.

 

2) Logiem głównym Fan Club-u jest zielone jabłko, z białymi i czerwonymi napisami: The BEATLES POLAND fan@club LUBLIN REAKTYWACJA 1982-1990 2015-TERAZ. Mogą występować również inne konfiguracje oraz alternatywne loga Fan Club-u. Wzór głównego loga załącznik nr 1.

3) Hymnem Fan Club-u jest „Yellow Submarine in Pepperland” w aranżacji George'a Martina z płyty Yellow Submarine,

4) Oficjalną gazetą fan klubu jest czasopismo pt. „Materiały ze spotkań”, które ukazuje się dwa razy w roku.

5) Mottami Fan Club-u jest: „Give Peace a Chance”, „All You Need Is Love” oraz motto śp. red. Jerzego Janiszewskiego: W każdym działaniu, jeśli nie ma, choć trochę zabawy - toniemy w nijakości i przede wszystkim w smutku.

6) Filmem-relacją będącą ikoną Fan Club-u, o randze tożsamościowym i wspólnotowym jest: Fan Club The Beatles w Lublinie w Panoramie lubelskiej z lat 80.


ROZDZIAŁ III

ZARZĄD I WSPÓLNOTA FAN CLUB-U

Art.3

1) Zarząd jest nadrzędnym organem całej struktury organizacyjnej Fan Club-u. Podlega bezpośrednio pod przepisy regulaminu stowarzyszenia zwykłego i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

2) Członkami Zarządu są Prezes Główny Fan Club-u, Prezes Honorowy oraz członkowie stowarzyszania zwykłego.

3) Zarząd Fan Club-u jest niezależny od Wspólnoty Fan Club-u;

4) Zarząd między innymi wytycza cele i działania; określa atrybuty organizacji; aktywizuje członków Wspólnoty; wytycza funkcje członkom; koordynuje fan klubowe projekty; wspiera, organizuje, współorganizuje, patronuje, autoryzuje itd. wydarzenia Fan Club-u oraz realizuje wszelkie zadania związane z działalnością Fan Club-u;

5) Zarząd Fan Club-u organizuje i koordynuje internetowe (telewizyjne) i/lub na żywo Międzynarodowe Zloty Miłośników Beatlesów w Lublinie oraz Spotkania Fan Club-owe.

6) Wspólnota Fan Club-u nie może podejmować i realizować decyzji pod szyldem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) bez zgody Zarządu Fan Club-u;

7) Ostateczny głos decyzyjny we wszelkich sprawach Wspólnoty i Zarządu ma Prezes Główny Fan Club-u.

 

Art.4

1) Wspólnota Fan Club-u jest nieformalną grupą społeczną podlegającą Zarządowi Fan Club-u i Prezesowi Głównemu Fan Club-u. Jej działalność regulują zapisy statutu wewnętrznego oraz reguły Fan Club-u.

2) Członkiem wspólnoty określany, jako „Fan Klubowicz” jest osoba, która dobrowolne wyraziła chęć wstąpienia do Wspólnoty jako oficjalny członek wspólnoty Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) poprzez mailowe zgłoszenie. Osoby te posiadają imienne legitymacje oraz pełne prawa i obowiązki członka wspólnoty Fan Club-u zgodne z zapisami statutu wewnętrznego.

3) Członkostwo we Wspólnocie nie ma charakteru prawnego, a wyłączny charakter tożsamościowo-wspólnotowy w nieformalnej grupie społecznej.

4) Wszelkie inicjatywy Wspólnoty pod szyldem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) muszą mieć zgodę Zarządu Fan Club-u;


ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY FAN CLUB-U

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.5

1) Członkiem Wspólnoty Fan Club-u (Fan Klubowiczem) może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 rok życia oraz posiada (pełną lub ograniczoną) zdolność do czynności prawnych, która całkowicie dobrowolnie, wyraziła pozytywną chęć dołączenia do Wspólnoty Fan Club-u, jako jego członek (Fan Klubowicz), za pomocą e-m@ilowego zgłoszenia.

2) W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę województwa i miejscowości stałego zamieszkania (w przypadku, gdy stałe zamieszkanie jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, należy również podać nazwę państwa) oraz swój stały e-m@il.

3) Zgłoszenie potwierdza, że pretendent do członkostwa we Wspólnocie Fan Club-u zapoznał się z regułami i statutem wewnętrznym Fan Club-u;

4) Pretendent do członkostwa we Wspólnocie Fan Club-u musi zapoznać się i imieniem oraz nazwiskiem potwierdzić treść „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Fan Club-ie The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)” zgodną z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO. Brak potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją ze wstępowaniem do Wspólnoty Fan Club-u i zgłoszenie uznaje się za nieważne. Treść omawianej klauzuli informacyjnej załącznik nr 2.

5) Potwierdzeniem członkostwa we Wspólnocie Fan Club-u jest imienna legitymacja przesłana przez Zarząd Fan Club-u za pomocą oficjalnego e-m@ila fan klubu. Legitymacja jest ważna w formie zarówno elektronicznej (plik .pdf), jak i papierowej (wydruk własny). Wzór legitymacji członkostwa zwykłego i honorowego załącznik nr 3.

6) Członkostwo we Wspólnocie Fan Club-u jest bezpłatne i jest przyznawane na czas nieokreślony.

 

Art.6

1) Każdy nowy członek Wspólnoty Fan Club-u (Fan Klubowicz) zyskuje prawo do:

a) korzystania z zasobów i loga Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) zgodnie z licencją CC BY;

b) otrzymania, możliwości wydruku, nabycia itp. fan klubowych gadżetów dostępnych tylko dla członków Wspólnoty;

c) uczestnictwa w zamkniętych spotkaniach Fan Club-u;

d) otrzymania zniżek, prezentów, gratisów itp. przewidzianych dla członków Wspólnoty. Stałe bonifikaty dla członków Fan Club-u załącznik nr 7;

e) zamieszczania autorskich felietonów, twórczych prac itp. związanych z tematyką Fan Club-u do gazety „Materiały ze spotkań” przy spełnieniu wymogów edytorskich. Wymogi edytorskie do gazety „Materiały ze spotkań” załącznik nr 4.

 

2) Obowiązkiem każdego członka Wspólnoty Fan Club-u jest:

a) poznawanie historii, twórczości i muzyki Beatlesów oraz poszczególnych członków wymienionej grupy muzycznej. Także doszukiwanie się muzyki, stylu, motywów oraz twórczości Wielkiej Czwórki w popkulturze i w innych aspektach codziennego życia

b) szanowanie i promowanie twórczości zespołu The Beatles i jego członków,

c) godne reprezentowanie Fan Club-u i szanowanie jego ornamentów i atrybutów

d) czynne uczestnictwo zarówno internetowe, jak i fizyczne w fan klubie,

e) informowanie innych członków Wspólnoty o wszelkich Beatlesowskich eventach, koncertach, spotkaniach itd. w Polsce jak i zagranicą

f) informowanie Zarządu o wszelkich przejawach agresji znieważania członków i łamania zasad etycznych oraz molarnych we Wspólnocie.

g) brania odpowiedzialności za publikowane treści oraz wizualizacje;

h) Przestrzeganie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A także przepisów dotyczące ochrony własności intelektualnej.

i) przestrzeganie regulaminów serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, YouTube itd.) do których należny nasza organizacja.

j) przestrzeganie Reguł Fan Club-u, zasad Statutu wewnętrznego i decyzji Zarządu Fan Club-u.

 

3) Utrata członkostwa w Fan Club-ie następuje gdy:

a) członek Wspólnoty Fan Club-u umrze,

b) członek Wspólnoty sam zrezygnuje poprzez mailowe zgłoszenie na oficjalnego e-m@ila Fan Club-u (nie trzeba informować o przyczynie rezygnacji).

c) członek Wspólnoty cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Fan Club-ie The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)”

d) decyzją Zarządu Fan Club-u i/lub Prezesa Głównego Fan Club-u gdy:

d1) członek Wspólnoty otwarcie wyraża treści niezgodne z wartościami zawartymi w statucie wewnętrznym i regułach Fan Club-u,

d2) członek Wspólnoty w rażąco znieważy, obrazi, wyszydzi itp. muzykę i twórczość zespołu The Beatles i jego członków. W tym punkcie (d2) Zarząd dokonuje stałego wykluczenia członka ze Wspólnoty bez możliwości ponownego wstąpienia do niej. 

d3) członek Wspólnoty w rażąco znieważy obrazi, wyszydzi itp. innego Fan Klubowicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Rzeczpospolitej Polskiej. W tym punkcie (d3) Zarząd dokonuje stałego wykluczenia członka ze Wspólnoty bez możliwości ponownego wstąpienia do niej. 

d4) członek Wspólnoty doprowadzi do przedstawienia złego imienia Fan Club-u, ośmieszenia Fan Club-u w stosunku do innych instytucji zewnętrznych bądź członek wystąpi przeciw Fan Club-owi z rażącą szkodą dla Zarządu, Wspólnoty, jak również dla Sympatyków Fan Club-u. W tym punkcie (d4) Zarząd dokonuje stałego wykluczenia członka ze Wspólnoty bez możliwości ponownego wstąpienia do niej. 

d5) członek Wspólnoty notorycznie łamie podstawowe zasady etyczne, moralne oraz normy dobrego koleżeństwa,  

d6) członek Wspólnoty notorycznie po licznych upomnieniach łamie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A także przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej.

d7) członek Wspólnoty propaguje treści rasistowskie, nacjonalistyczne, skrajnie anarchistyczne, a także nazistowskie, faszystowskie i komunistyczne lub/i nawiązujące do wszelkiego rodzaju zgładzenia i eksterminacji innego człowieka. W tym punkcie (d7) Zarząd dokonuje stałego wykluczenia członka ze Wspólnoty bez możliwości ponownego wstąpienia do niej.  

 

4) Zarząd Fan Club-u może podjąć decyzję o czasowym bądź stałym wykluczeniu członka do ponownego wstąpienia do Wspólnoty Fan Club-u. W przypadku Art. 6 punkt 3, podpunkt D, w podpodpunktach d2, d3, d4 i d7 Zarząd Fan Club-u podejmuje tylko decyzję o stałym wykluczeniu członka ze Wspólnoty bez możliwości ponownego wstąpienia do niej.

5) Utrata członkostwa poprzez rezygnację członka oraz z mocy decyzji Zarządu  unieważnia wszelkie uzyskane awanse i przywileje. Ponowne wstąpienie do Wspólnoty Fan Club-u nie przywraca uzyskanych wcześniej awansów i przywilejów.


Art.7

1) We Wspólnocie Fan Club-u jest możliwość stopniowalnego awansu począwszy od członka honorowego Wspólnoty bez medalu, po członka honorowego Wspólnoty z brązowym, srebrnym i w ostateczności ze złotym medalem za zasługi dla Fan Club-u.

2) Członkiem honorowym bez medalu może zostać każdy członek Wspólnoty, który wykazał się ponadprzeciętną działalnością na rzecz promocji zespołu The Beatles, Beatlemanii i/lub Fan Club-u. Uhonorowany otrzymuje honorową legitymację w złotej kolorystyce, która zastępuje zwykłą legitymację.

3) Członkiem honorowym z brązowym, srebrnym i złotym medalem może zostać każdy członek Wspólnoty, który ma honorową legitymację i wykazał się ponadprzeciętną działalnością w Fan Club-ie. W celu otrzymania srebrnego i złotego medalu zasługi dla Fan Club-u muszą mieć charakter wzorowy.

4) Alternatywnie członkiem honorowym bez medalu i maksymalnie z brązowym medalem może zostać każdy członek Wspólnoty, który zebrał na bieżąco okolicznościowe pieczątki w imiennej legitymacji podczas numerowanych zlotów i spotkań Fan Club-u na żywo (internetowych form nie dotyczy). W przypadku już otrzymania brązowego medalu nie można poprzez zebranie okolicznościowych pieczątek otrzymać ani srebrnego, ani złotego medalu.

5) Kwalifikacja i awansowanie członka Wspólnoty następuje po decyzji Zarządu Fan Club-u podczas Międzynarodowego Zlotu Miłośników Beatlesów w Lublinie. Uroczyste ogłoszenie i/lub wręczenie ornamentu bądź medalu członka honorowego dokonuje Prezes Główny lub Prezes Honorowy Fan Club-u.

6) Awansowanie członka Wspólnoty nie może następować częściej niż raz do roku. Awansowanie ma charakter stopniowalny. Wzór stopniowalnego awansu załącznik nr 5.

 

Art.8

1) Członkostwo honorowe jest potwierdzeniem zasług członka Wspólnoty.

2) Dodatkowym prawem członka honorowego bez medalu możliwość nabycia gadżetów, prezentów, zniżek itd. tylko dla członków honorowych bez medalu.

3) Dodatkowym obowiązkiem członka honorowego bez medalu jest szczególne dbanie o pozytywne reprezentowanie Fan Club-u.

4) ) Dodatkowymi prawami członka honorowego z medalem jest możliwość objęcia skonkretyzowanej tymczasowej funkcji w Fan Club-ie podlegającej bezpośrednio pod Zarząd Fan Club-u (taką decyzję podejmuje Zarząd Fan Club-u). A także ma prawo do otrzymania gadżetów, prezentów, zniżek itd. tylko dla członków honorowych z medalem.

5) Dodatkowym obowiązkiem członka honorowego z medalem jest czynne wspieranie działań Zarządu Fan Club-u.

6) Członkowie honorowi ze złotym medalem stanowią wzorcowy trzon Wspólnoty Fan Club-u. Szczególnym uhonorowaniem działalności członka honorowego ze złotym medalem są specjalne ornamenty niedostępne dla pozostałych członków. Członkowie ze złotym medalem z racji ze swojej rangi mogą posiadać specjalne przywileje nadane przez Zarząd Fan Club-u.

7) Gadżety i prezenty są wręczane osobiście podczas zlotów lub spotkań Fan Club-u na żywo. Z przyczyn niezależnych bądź zdrowotnych możliwe jest dostarczenie gadżetów korespondencyjnie. W przypadku prezentów niematerialnych np. zniżki, na bezpośredni adres e-mailowy lub internetowy komunikator osoby wyróżnionej.


ROZDZIAŁ V
ZASADY OBOWIĄZUJE WE WSPÓLNOCIE FAN CLUB-U

Art.9

1) Wspólnota Fan Club-u nie prowadzi się działalności zarobkowej, nie pobiera się żadnych wynagrodzeń, składek, świadczeń ani gratyfikacji, a także nikogo nie zatrudnia i nie prowadzi żadnych form zakładu pracy itp.

2) Wszelkie zbiórki finansowe tj. darowizny, zapisy, wpłaty itd. na działalność non-profit Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) (zwłaszcza na organizowanie internetowych [telewizyjnych] i/lub na żywo Międzynarodowych Zlotów Miłośników Beatlesów w Lublinie i spotkań fan klubowych) opierają się o konto bankowe stowarzyszenia zwykłego zarządzanego przez Zarząd Fan Club-u.

3) Wspólnota Fan Club-u respektuje zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A także przepisów dotyczące ochrony własności intelektualnej i zasad prawa cytatu.


Art.10

1) Wszelkie publiczne wydarzenia organizowane przez Wspólnotę i Zarząd Fan Clubu The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) tj. zloty, spotkania, wizyty, akcje, happeningi i inne działania zarówno wewnętrzne i zewnętrzne, jak również internetowe [telewizyjne] oraz na żywo mają charakter nieograniczony, jawny, otwarty i powszechny;

2) Każde uczestnictwo fizyczne, jak i on-line podczas wszystkich publicznych wydarzeń Fan Club-u jest równe z automatycznym wyrażaniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb działalności Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) m.in. do materiałów promocyjnych, na stronę www i portali społecznościowych itp.

3) Fan Club-owe Międzynarodowe Zloty Miłośników Beatlesów w Lublinie mają wyłącznie charakter społeczny, niekomercyjny i non-profit!

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.11

1) Wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w regułach Fan Club-u i statucie wewnętrznym Wspólnoty Fan Club-u, w tym też spory oraz wykładnie są podejmowane i decydowane przez Prezesa Głównego Fan Club-u. 

2) Zmiany w Regułach i w Statucie Wewnętrznym Fan Club-u dokonuje Zarząd Fan Club-u;


Art.12

1) Statut wewnętrzny wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku;

2) Z dniem wejścia statutu wewnętrznego jego zapisy obowiązują wszystkich członków Wspólnoty Fan Club-u (Fan Klubowiczów) i członków Zarządu Fan Club-u.

3) Inne zapisy dotyczące funkcjonowania Wspólnoty Fan Club-u przed dniem 1 czerwca 2023 roku, w tym statut wewnętrzny z listopada 2017 roku i z 30 marca 2020 roku tracą ważność.

4) Wszystkie otrzymane przed 1 października 2023 roku przez członków Wspólnoty Fan Club-u (Fan Klubowiczów) tytuły honorowe, gadżety, medale itp. pozostają w mocy, lecz z nowymi zasadami, obowiązkami i prawami powyższego Statutu Wewnętrznego.

Załącznik nr 1: Logo główne Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) 

Załącznik nr 2: „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Fan Club-ie The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)” 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;2)     inspektorem  danych  osobowych jest Prezes Główny Fan Club-u mgr Krzysztof Stanisław Werner, e-mail: fanclub.thebeatles.lublin@gmail.com;3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych z prowadzeniem działalności Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) i nie będą udostępniane innym odbiorcom;4)     podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);5)     podanie danych jest niezbędne do wstąpienia, do Wspólnoty Fan Club-u wraz wyrobieniem imiennej legitymacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wstąpienie do Wspólnoty Fan Club-u wraz wyrobieniem imiennej legitymacji;6)     posiada Pani/Pan prawo do:·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,·       wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ·       przenoszenia danych,·       wniesienia skargi,·       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.7)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;8)     Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa we Wspólnocie Fan Club-u.9)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL.
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO 

Załącznik nr 3: Wzór legitymacji członkostwa zwykłego i honorowego Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) 

Docelowy wymiar legitymacji: 90mm x 50mm

Załącznik nr 4: Wymogi edytorskie do gazety Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) „Materiały ze spotkań” 

1) Gazeta nawiązuje do tradycji czasopisma pierwszej generacji fan klubu, które prowadził honorowy Prezes Fan Club-u, Krzysztof Jan Werner.;2) Redaktorem naczelnym gazety jest Prezes Główny Fan Club-u, dr Krzysztof Stanisław Werner;3) Gazeta ukazuje się w wersji elektronicznej i papierowej, 30 marca i 1 października każdego roku. Są to symboliczne daty zawieszenia i powstania pierwszej edycji naszego Fan Club-u;  4) Gazeta zawiera TYLKO 4 strony ([od 2023 roku] wielkość A4, po 2 strony na każdej stronie kartki);5) Gazeta zawiera: na pierwszej stronie - najważniejsze wiadomości fan klubowe z ostatniego półrocza; na drugiej i trzeciej stronie - felietony, artykuły fan klubowiczów i dłuższe wiadomości itp.; na czwartej stronie -  obrazy, poezję, krótkie wiadomości i inne prace autorskie. Na każdej ze stron mogą zostać zamieszczone reklamy wynikające z oddzielnych ustaleń między Zarządem Fan Club-u (reklamobiorcą), a reklamodawcą;6) „Pracami autorskimi” rozumie się wszystko co sam autor danej pracy kreatywnie stworzył tj. jest rezultatem jego własnej pracy, wykazał przejaw działalności twórczej i zawarł swój indywidualny charakter. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;7) Każdy fan klubowicz ma możliwość zamieszczenia swojej autorskiej pracy tj. np. artykułu, rysunku itp., pod warunkiem, że będzie spełniał normy techniczne; 8) Każda autorska praca musi zawierać wysoki poziom merytoryczny, musi być zgodna z ustalonym profilem gazety (Fan Club-u), a także musi być zgodna z zasadami reguł i statutu wewnętrznego Wspólnoty Fan Club-u; 9) Wymóg objętości artykułu pisanego przy zachowaniu całości struktury nie może przekroczyć 2500 znaków ze spacjami. Jeśli ilość znaków artykułu przekroczy 2500 znaków ze spacjami może to skutkować podzieleniem artykułu na części (pierwsza część artykułu na numer bieżący, następna część na numer następny)10) Redaktor naczelny gazety ma prawo do dzielenia artykułu na części, które ukażą się w kolejnych odcinkach gazety, a także do korekty redakcyjnej artykułu. O wszystkim redaktor naczelny informuje autora pracy.11) Jeden fan klubowicz może mieć w numerze gazety maksymalnie 1 stronę swoich prac lub maksymalnie 2 artykuły typu felieton lub publicystyka. Chyba, że profil numeru gazety stanowiłby inaczej;12) Artykuły zawierające jakiekolwiek informacje rzeczowe i merytoryczne dot. Beatlesów np. układ piosenek, roczniki, rodzaje płyt i inne specyfiki wynikające z obiektywnych treści, redaktor naczelny obowiązkowo wymaga przytoczenia źródeł. Nie dotyczy subiektywnych treści jak opinie, własne wspomnienia, własne przemyślenia, relacje, wnioski itp… Brak źródeł jest równoznaczny z rezygnacją umieszczenia artykułu w gazecie.13) Zgłoszenia artykułów odbywają się chronologicznie na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, jednakże, jeśli zdarzy się sytuacja, gdy danej pracy autorskiej nie będzie można zamieścić w najbliższym numerze, przenosi się go do następnego numeru. O tej sprawie autor pracy jest w pełni informowany;14) Każdy autor przesyłając każdą formę swojej pracy do redaktora naczelnego automatycznie zgadza się na redaktorskie poprawki, formę w jakiej zostanie zaprezentowany oraz na samą publikację.15) Redaktor naczelny ma prawo odrzucić daną pracę autorską, gdy uzna, że nie spełnia wymaganych wymogów edytorskich oraz reguł prawnych. 16) Autorskie prace należy przesyłać na oficjalny e-m@il Fan Club-u: fanclub.thebeatles.lublin@gmail.com17) Inne kwestie nieuwzględnione w powyższych wymogach edytorskich podejmuje indywidualnie redaktor naczelny przy opinii Prezesa honorowego Fan Club-u. 

Redaktor naczelny gazety „Materiały ze spotkań”,Prezes Główny Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)dr Krzysztof Stanisław Werner

Załącznik 5: Wzór stopniowalnego awansu we Wspólnocie Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)

Załącznik 6: Stałe bonifikaty dla członków Wspólnoty Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)

Załącznik 7: Schemat zlotów, spotkań, wizyt i dyżurów Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)

REGULAMIN stowarzyszenia zwykłego

Dotyczy wyłącznie członków Zarządu Fan Club-u (członkowie stowarzyszania zwykłego). Regulamin stowarzyszenia zwykłego ma charakter prawny i jest zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Dane stowarzyszenia zwykłego:

Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL

(Inkubator Technologiczny w Lublinie)

ul. Frezerów 3

20-209 Lublin

Polska

Stowarzyszenie zwykłe: numer ewidencyjny 11 w Urzędzie Miasta w Lublinie

Regon: 366579574

NIP: 7123332795

Konto bankowe: (BNP Paribas Bank Polska SA) 59 1750 0012 0000 0000 3887 5477