Kronika Fan Clubu z okresu 1982-1990

Uznanie autorstwa. Bez utworów zależnych.
Materiały z archiwum Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)