Pierwszy Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów w Lublinie

Cafe Ramzes, ul. Hugo Kołłątaja 3, 30-31 lipca 2016r.

Pierwszy Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatle­sów w Lublinie pod hasłem „we wnętrzu żółtej łodzi podwodnej” zainaugurował nową erą Lubelskiego Fan Club-u jako między­narodowej organizacji. Od 20 lipca 2016 jako jedyny w Polsce fan klub Wielkiej Czwórki może poszczycić się oficjalną autoryzacją The Beatles Story Musem w Liverpoolu. Pod tym niekwestionowanym szyl­dem w upalny wieczór, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka, rozpoczęto hymnem fan klu­bu spotkanie opiewające o ciekawą prelekcję Michała Abramka na temat Reedy­cji płyt The Beatles po 1970 roku i o „kącik poezji” Gra­żyny Bartosz, gdzie poetka przybliżyła słuchaczom poszczególnych Beatlesów za pomocą wierszy. Po in­teresującym wstępie roz­poczęto pierwszą atrakcję wieczoru - panel dyskusyj­ny pt. Beatlesi, a Czerwone Gitary, podobieństwa, róż­nice… . Gośćmi wieczornej dyskusji byli: Alicja Li­dia Klenczon (wdowa po Krzysztofie Klenczonie), Yuriy Roketskyi (przed­stawiciel Lwowskiego Fan Club-u The Beatles i lider zespołu The BeatleVs), Marek Szpejankowski (autor książki Beatlemania. Opętanie czy obłęd?) oraz Paweł Błędowski (redak­tor Radia Lublin i kompozytor). Żywa dyskusja przerodziła się w prawdziwą merytoryczną wymianą spostrzeżeń oraz wrażeń odnoście twórczo­ści Klenczona i muzyki Beatlesów. Wśród publicz­ności w żywej dyskusji wyróżniał się red. Jerzy Janiszewski, który w ra­mach uzupełnienia przed­stawił rzadkie wydania płyt Krzysztofa Klenczona m.in. pierwsza edycja Trzech Ko­ron oraz Tom Koprowski (redaktor polonijnej gaze­ty w Sydney [Australia]). Całą dyskusję zwieńczyło uroczyste podpisanie listu intencyjnego między Lu­belskim, a Lwowskim Fan Club-em Beatlesów, który zapoczątkował wzajemną współpracę oraz przyjaźń. Uroczystego wpisu do­konał z Lubelskiej strony Prezes Krzysztof Stani­sław Werner, a Lwowskiej przedstawiciel klubu Yuriy Roketskyi.

Drugą atrakcją wieczo­ru była część koncer­towa, gdzie na scenie imienia Jimiego Hendri­xa w Cafe Ramzes swój recital zaprezentował Krzysztof Nowak zwa­nym Bardem z Wieniawy. Nim rozpoczął swój występ bogatym wstępem zapre­zentował go redaktor Jerzy Janiszewski, który pokrót­ce opowiedział o zbliża­jących się wydarzeniach z życia Beatlesów. Koncert trwał niecałą godzinę, gdzie Pan Nowak zaprezentował ciekawą interpretację mu­zyki Wielkiej Czwórki oraz przedstawił własną solową twórczość. Gromkimi owa­cjami na stojąco, lubelski Bard „zaintonował” scenę trzeciej atrakcji wieczoru koncertu zagranicznego ze­społu The BeatleVs! Nie­spotykany w lubelskich za­kątkach szał publiczności po pierwszych usłyszanych akordach grupy, rozniecił Beatlemanię lat 60.! Zespół grający w kostiumach z okładki Sgt. Peppera, spra­wił zachwyt wszystkich znajdujących się w Ramze­sie, pokazując, że muzyka Wielkiej Czwórki nigdy nie przeminie! Wspaniały koncert pozostawił wśród słuchaczy niezapomniane wrażenia, w sposób ideal­ny kończąc pierwszy dzień zlotu. Drugi dzień zlotu (31 lipca) miał charak­ter bardziej wewnętrzny.

W samo południe wszy­scy fan klubowicze spoza Lublina wraz z Prezydium Prezesów udali się na wy­cieczkę po Lublinie. Wy­cieczka zawierała: zwie­dzanie zabytków, wizytę w Ogrodzie Saskim oraz o podróż lubelskim tro­lejbusem! Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w Radiu Lublin przy ulicy Obrońców Pokoju 2, gdzie redaktor Jerzy Janiszew­ski wspólnie z Małgorza­tą Piasecką pokazali fan klubowiczom słynne studio nagraniowe Budki Suflera daw. System, gdzie nagrywano wiele znanych polskich ze­społów m.in. Budka Sufle­ra, Bajm, Republika, VOX itd.. Red. Janiszewski opo­wiedział wiele ciekawych anegdot i zdarzeń zwią­zanych z Budką Suflera i innymi lubelskimi artysta­mi. Wieczorem odbyło się kolejne spotkanie w Cafe Ramzes, gdzie Prezes Fan Club-u zaprezentował te­ledyski solowej twórczości Beatlesów i fragmenty z koncertów Paula McCart­neya, Ringo Starra i Yoko Ono, które odbyły się Pol­sce. Po prezentacji odbyła się projekcja filmu The Rut­les. All You Need Is Cash z 1978 roku, produkcji bry­tyjskiej, z kabaretem Mon­ty Pythonem w roli głównej oraz jako niespodzianka „magicznego pawlacza” odzyskane pozostałości starych taśm Fan Club-u z pierwszej generacji, zawie­rające esencje filmu Księż­niczka Daisy” z drugoplano­wą rolą Ringo Starra z 1983 roku, produkcji USA. Na za­kończenie drugiego i ostat­niego dnia zlotu odbył się koncert artysty Jacka Srib­niaka z Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, który na fortepia­nie zagrał ciekawe aranżacje Beatlesowskich standardów.

Hymnem fan klubu Yellow Submarine In Pepperland zakończył się Pierwszy Mię­dzynarodowy Zlot Miłośni­ków Beatlesów w Lublinie.

Zdjęcia ze zlotu:

video-relacje ze zlotu:

relacje medilane: